Contact

estonianworldcouncil@gmail.com

7648 Melotte Street,

San Diego, California 92119

Follow

©2018 BY ÜLEMAAILMNE EESTI KESKNÕUKOGU. 

 

 

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

(lnglise keeles Estonian World Council, Inc.)

 

Põhikiri

ESITEKS: Meie, kes me käesolevale dokumendile alla oleme kirjutanud: Maido Kari, Kaljo Popp ja Peeter Kiik, oleme kõik vähemalt 21 aastat vanad ja ülalnimetatud korporatsiooni algatajad vastavalt Marylandi osariigi (U.S.A.) põhiseadusele (inglise keeles "General Laws of the State of Maryland).

 

TEISEKS: Korporatsiooni nimi on Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (alljärgnevalt lühendatult "Kesknõukogu"). lnglise keeles on Kesknõukogu tuntud "Estonian World Council, Inc." nime all.

 

KOLMANDAKS: Kesknõukogu on asutatud, et korjata ja majandada kapitali heategevuse, teaduse, hariduse ja kirjanduse arendamiseks vastavalt 1954 aasta Internal Revenue Code (USA Föderaal Maksuameti seaduse) Section 501(c)(3). Sellel eesmärgil:

a. Kaitsta ja edendada kõikide rahvaste inimiõigusi ja kodanikuvabadusi;

aidata eestlastel säilitada iseseisev demokraatlik riigikord.

b. Osutada abi eestlastele ja kõigile teistele, kes kannatavad või on kannatanud tagakiusamise all oma tõekspidamiste (inimõigused, kodanikuvabadus, kultuur, usk) pärast.

c. Koguda, analüüsida ja levitada informatsiooni mis puudutab Eesti majandust, ühiskonda, religiooni ja poliitilist olukorda.

d. Arendada rahvuslikku kuuluvustunnet ja seltskondlikku koostööd ning püüda säilitada traditsioonilisi ja kultuurseid väärtusi kõikide eestlaste seas kes viibivad väljaspool Eesti Vabariiki, arendades kirjandust ja kunsti,korraldades näitusi/väljapanekuid ja kokkutulekuid ning soosides teaduslikke uuringuid ja teisi vaimseid tegevusalasid.

e. Koordineerida ja abistada Kesknõukogu liikmes-organisatsioonidetegevust, et

ühiselt lahendada eesti ühiskonna probleeme väljaspool EestiVabariiki.

f. Asutada ja majandada "Eesti Ülemaailmne Vabadusfond" (inglise keeles

"Estonian World Freedom Fund").

g. Korraldada korjandusi raha või teiste väärtesemete (väärtpaberid, kinnisvara jne.)

saamiseks, et finantseerida ülalmainitud tegevust.

h. Teha kõike, mis aitab saavutada ülalmainitud eesmärke.

Ülalloetletud korporatsiooni sihtide ja eesmärkide nimekiri on koostatud Kesknõukogule seaduse poolt kinnitatud volituste laiendamiseks (ja mitte piiramiseks). Kui ülaltoodud nimekiri kirjeldab detailselt spetsiifilist eesmärki, objekti või tegevust, pole see mõeldud Kesknõukogu volituste piiramisks, kuid Kesknõukogul ei ole volitust:

1. Pühendada oluline osa oma tegevusest propaganda levitamiseks või mõnelteisel moel seadusandluse mõjutamiseks, või osaleda või vahele segada(kaasaarvatud propaganda trükkimine ja levitamine) üheski poliitilises kampaanias ühegi kandidaadi poolt kes kandideerib riigiametisse. Kesknõukogul on lubatud rahvast informeerida äärmuslikest poliitilistest doktriinides ja püüda selgitada äärmuslike doktriinide poliitilisest ja moraalsest tähtsusest ja ohust Ameerika Ühendriikidele ja kogu vabale maailmale. Kui Kesknõukogu soovib inimestele oma vaatepunkti selgitada on tal õigus inimestele esitada vastavad faktid, et inimestel oleks endal võimalik oma iseseisev otsus või järeldus teha. Inimestele jagatud informatsioon ei tohi koosneda üksnes arvamusest või järeldusest.

2. Jätkata tegevust, millega pole lubatud tegeleda korporatsioonidel kes onriigimaksudest vabastatud vastavalt 1954 aasta Internal Revenue Code Section501 (c)(3) (või vastav määrus ükskõik millises tulevikus välja antud Ameerika Ühendriikide Internal Revenue seaduses), või tegevust, millega pole lubatud tegeleda korporatsioonidel kellele eraldatud toetused on riigimaksude arvestamisel sissetulekutest maha arvestatud vastavalt 1954 aasta. InternalRevenue Code Section 170(c)(2) (või vastav määrus ükskõik millisestulevikus välja antud Ameerika Ühendriikide Föderaal Maksuametiseadustes).

 

NELJANDAKS: Kesknõukogu ei ole organiseeritud majandusliku kasumi saamiseks ja Kesknõukogu puhastulu, sissetulek või muu varandus ei ole laiali jagamiseks ega tuluallikaks ühelegi Kesknõukogu liikmele, ametnikule, juhatusliikmele ega eraisikule, välja arvatud mõõdukas hüvitus töö eest, mis aitab Kesknõukogul oma eesmärke ellu viia.

 

VIIENDAKS: Kesknõukogu aadress on P.O.Box 2205, Gaithersburg, MD 20886 2205, USA. Marylandi osariigis elav korporatsiooni esindaja on Mäido Kari, 20116 Harron Valley Way, Montgomery Village, MD 20886-4914.

 

KUUENDAKS: Kesknõukogu ei ole aktsiaselts ega anna käibele aktsiaid.

 

SEITSMENDAKS: Kesknõukogu liikmeskond koosneb endise vaba maailma eesti organisatsioonidest ja on kindlaks määratud vastavalt Kesknõukogu kodukorrale. Kesknõukogu algatajad organisatsioonid on:

a. Inglismaa Eestlaste Ühing

b. Austraalia Eesti Seltside Liit

c. Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

d. Eestlaste Kesknõukogu Kanadas

e. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides

f. Rootsi Eestlaste Liit

g. Eesti Selts Belgias

h. Eesti Selts Hollandis

i. Johannesburgi Eesti Selts Lõuna Aafrikas

 

KAHEKSANDAKS: Kesknõukogul on esialgselt kolmkümmend seitse (37) delegaati/direktorit. Delegaatide arvu võib suurendada või vähendada vastavaltkodukorras ette nähtud reeglitele, kuid nende arv ei või kunagi olla väiksem kui viis (5). Delegaadid, kes peavad omi kohustusi täitma kuni esimese aastakoosolekuni, või nende järeltulijad valitud ja kvalifitseeritud, on järgmised:

1. Ylo Anson                             20. Udo Petersoo

2. Veljo Areng                           21. Ilmar Pleer

3. Aleksander Hinno                 22. Kaljo Popp

4. Ellen Kapostins                     23. Harald Raudsepp

5. Maido Kari                             24. Juta Ristroo

6. Peeter Kiik                             25. Arnold Ruubas

7. Alexander Koepp                   26. Paul Saar

8. Herman Lane                         27. Enn Salurand

9. Laas Leivat                             28. Lembit Savi

10. Theodor Lemba                    29. Juhan Simonson

11. Vaike Lugus                         30. Harald Teder

12. Hans Lupp                            31. Uno Teemant

13. Anton Mannik                       32. Jaan Tiivel

14. Enda Mai Michelson             33. Henno Uus

15. Herbert Michelson                34. Oskar Uusimaa

16. Endel Miido                          35. Madis Valge

17. Harry Must                           36. Eduard Vallaste

18. Eduard Ojandu                    37. Juri Virkus

19. Rudolph Panksepp

 

ÜHEKSANDAKS: Kui Kesknõukogu tegevus lõpetatakse peavad delegaadid/direktorid kõigepealt tasuma Kesknõukogu võlad. Kõik ülejäägid jaotatakse vastavalt nende otsusele teaduse, hariduse, kirjanduse, heategevuse, usu või julgeoleku kindlustamiseks kas otseselt või teiste samalaadsete organisatsioonide kaudu, kes on kvalifitseeritud kui riigimaksudest vabastatud organisatsioonid vastavalt 1954 aasta Internal Revenue Code Section 501(c)(3) (või vastav määrus ükskõik millises tulevikus välja antud Ameerika Ühendriikide Internal Revenue seaduses). Otsus tegevust lõpetada nõuab vähemalt kolm neljandikku (3/4) hääleõiguslike direktorite hääli likvideerimise poolt.

 

ÜLALTOODU TUNNISTUSEKS, kirjutame põhikirjale alla 9. Novembril 1982.a.

 

TUNNISTAJAD:

(Allkiri) Mäido Kari (Allkiri) Kaljo Popp (Allkiri) Peeter Kiik

 

Parandused:

22. aprill 1985. a Paragrahv Kolm (A), (B), (D) ümber sõnastatud, et kajastada olukorda Eesti Vabariigis.

8. aprill 2000. a Paragrahv Kolm (E) ümbersõnastatud;

Paragrahv Viis, korporatsiooni ja peaesindaja aadress muudetud;

Paragrahv Seitse, väike täiendus…